Lieve Vrouwe- of Albadaleen
Anno 1543
Beleidsplan
 
Werkzaamheden
Verkrijgen van inkomsten uit verpachting en geldbeheer. Uitkeren van geld in het kader van het doel van de stichting: als financiele steun aan jonge mensen voor het volgen van HBO of Wetenschappelijk onderwijs, alsmede aan het onderhoud en instandhouding van het kerkgebouw in het dorp Poppenwier. Het vertegenwoordigen naar buiten toe van de stichting en in stand houden en aangaan van relaties die het doel van de stichting kunnen dienen. Bewust zijn en blijven van het historische belang van het Albadaleen en het uitdragen daarvan in woord en geschrift. Er voor zorgen dat de interne regelgeving actueel blijft en dat de wettelijke vertegenwoordiging van de stichting correct is.

Fondsenwerving
Het genereren van pachtopbrengst uit het bezit van land. Het genereren van een optimale opbrengst uit bestaande geldmiddelen.

Beheer
Het in stand houden of eventueel beperkt vergroten van de hoeveelheid land in eigendom. Het beheren van geldmiddelen op een verantwoorde wijze: volgens een neutraal of defensief doelrisicoprofiel. Het handhaven, d.w.z. het minimaal doen toenemen volgens de inflatie, of eventueel beperkt vergroten van de hoeveelheid geldmiddelen. De jaarlijkse inkomsten worden zoveel mogelijk uitgekeerd aan het doel van de stichting. De beheerskosten dienen gepast te zijn.

Besteding
Uitkering van de inkomsten volgens het doel van de stichting zoals omschreven in de statuten en reglement. Als financiële steun aan jonge mensen ten behoeve van het volgen van HBO of Wetenschappelijk onderwijs, maar alleen aan diegenen waarvan ouders of verzorgers niet, of met grote moeite in staat zijn in de kosten van dat onderwijs te voorzien. De geregistreerde collatoren van de stichting Lieve Vrouwe- of Albadaleen kiezen volgens een vastomschreven stemprocedure de personen die deze steun ontvangen. Aan de stichting “Ta it behald fan de tsjerke fan Poppenwier” voor de instandhouding van het kerkgebouw in Poppenwier en van de aldaar gelegen grafzerk van onder meer Lieuwe Hettes van Albada.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting Lieve Vrouwe- of Albadaleen, als zodanig vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris: Tjeerd Sicco van Albada, voorzitter en Bouke Ultje Hofstra, secretaris

Getekend: februari 2011
Historie: concept medio 2007, wijziging oktober 2008 en februari 2011.
 
Kort financieel overzicht
 
Globaal zijn er voor een normaal kalenderjaar tegenwoordig de volgende inkomsten en uitgaven, in hele euro's

  Lasten    Baten 
  Studiebeurzen 8000     Pacht 10000  
  Kerk van Poppenwier 1000     Rente 2500  
  Waterschap 650     Netto verhuur 700  
  Administratie en beheer 1500        
  Reiskosten 300        
  Reservering inflatie correctie 1500        
  Onvoorzien 250        
  ------ +   ------ +
  Totaal 13200     Totaal 13200  

Met de juiste correctie voor inflatie