Lieve Vrouwe- of Albadaleen
Anno 1543
Beschikbaarheid
 
De stichting Lieve Vrouwe- of Albadaleen heeft op 1 september 2017 vijf reguliere en twee korte beurzen voor één jaar uitgegeven. Derhalve zijn voorlopig alle beurzen bezet en zijn er dus nu geen studiebeurzen beschikbaar. Naar verwachting zullen er weer een aantal beurzen beschikbaar komen vanaf 1 september 2022, waarvoor de inschrijving plaats zal vinden in de zomer van 2022. Dit afhankelijk van hoe snel de huidige beneficianten studeren en van de financiële liquiditeit van het Albadaleen in de komende paar jaar.
 
Doelgroep
 
Het geld beschikbaar voor studiebeurzen wordt in meerderheid verleend aan nazaten van Lieuwe Hettes van Albada. Verder aan studenten uit de omgeving van Poppenwier. Hieronder wordt verstaan: personen die zijn geboren, getogen of woonachtig zijn op een afstand (hemelsbreed) van minder dan 25 km van het dorp Poppenwier, dat is ongeveer 70% van Friesland.

In aanmerking komen personen die:
- Een universitaire of HBO studie volgen of gaan volgen.
- Bij de aanvang van de studiebeurs een leeftijd hebben tussen de 15 en 26 jaar.
- Waarvan ouders of verzorgers weinig bemiddeld zijn.

De studie dient te worden gevolgd in een land dat volwaardig lid is van de Europese Unie.
Beurzen dienen te worden aangevraagd met het standaard aanvraagformulier waarbij voor de invulling gebruik kan worden gemaakt van een document met nadere en actuele informatie.
 
Hoogte van de beurs
 
De beurs bedraagt deze en komende jaren € 1800 per jaar. Dit bedrag wordt in vier termijnen uitbetaald onder inhouding van een studentenkorting van 10%. Deze korting wordt alsnog uitgekeerd bij het behalen van het diploma mits dit is geschied voor het bereiken van de leeftijd van 30 jaar. De beurs is een volledige gift. De ontvanger dient geregeld het bestuur te informeren over de studievorderingen. Bij onvoldoende resultaten kan de beurs worden gestopt.
 
Procedure
 
Het bestuur bepaalt het aantal beurzen en de hoogte daarvan afhankelijk van de te verwachten inkomsten van de stichting. Van de aangemelde kandidaten selecteert het bestuur er, zo mogelijk, drie voor elke beurs. Daarna kiezen de collatoren degene die de beurs gaat krijgen tijdens de zogenaamde begevingsvergadering te houden in of in de omgeving van Poppenwier. Collatoren die de vergadering niet bijwonen kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen.
Deze procedure is historisch zo ontstaan en is nogal omslachtig tijdrovend en duur. Derhalve wordt er naar gestreefd om telkenmale een aantal beurzen tegelijkertijd uit te geven.